VIAA veica 57 pārbaudes ESF un ERAF projektu īstenošanas vietās

19.05.2020

2019. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā projekta sadarbības partneris kopā veica 57 pārbaudes projektu īstenošanas vietās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektiem, kuros VIAA nodrošina ES fondu pēcuzraudzību pārziņā esošajiem 2007. – 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Lielākais pārbaužu skaits veikts īstenotajiem aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektiem, kopumā 27 pārbaudes. Atbilstoši aktivitātes Ministru kabineta (MK) noteikumos noteiktajam tika uzraudzīta rezultātu atbilstība vērtēšanas kritērijiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

Veiktas pārbaudes īstenotajiem aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektiem, kur atbilstoši aktivitātes MK noteikumos noteiktajam tika uzraudzīta darba vietas saglabāšana zinātniskajā grupā piesaistītajam zinātniskajam darbiniekam pilna laika ekvivalenta izteiksmē, aktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība" projektiem, aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" projektiem, aktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" projektiem, aktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" projektam, kur tika uzraudzīta projektā radīto rezultātu izmantošana projektā paredzētajā vietā un projektā plānoto darbību nodrošināšana.  

Pārbaudēs netika konstatēti pārkāpumi, kas ietekmētu attiecināmo izmaksu apmēru, kā arī finansējuma saņēmēji varēja uzrādīt ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju.

2019. gada laikā tika sekots līdzi reorganizēto un slēgto izglītības iestāžu projektu ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu nodošanai tām izglītības iestādēm, kurās turpinās mācību procesa nodrošināšana. Kopumā secināts, ka īpašumtiesību maiņa vai darbības pārtraukšana nav ietekmējusi projektu rezultātu būtību vai īstenošanas nosacījumus.

Liels darbs tika ieguldīts finanšu vadības kontroļu izlases pārbaužu veikšanā un ierobežotas jomas darbības uzskaites nodrošināšanā pētniecības organizācijās. Šo pārbaužu ietvaros tiek gūta pārliecība, ka pētniecības organizācija nodrošina pienākumu nodalīt finanšu plūsmas (tai skaitā ieņēmumu un izdevumu korektu plūsmas nodalīšanu) un nepārkāpj komercdarbības atbalsta kontroles normu prasības.  Pārbaužu rezultāta pamatā ir izteikti ierosinājumi pētniecības organizācijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas aktualizācijai atbilstoši reālajai situācijai un finanšu vadības uzskaites pilnveidošanai, nodrošinot skaidru tiešo/netiešo izmaksu uzskaiti, saimniecisko/nesaimniecisko izmaksu uzskaiti, pašizmaksas aprēķina veikšanu.