ESF projektu īstenošanas vietās pārkāpumi nav konstatēti

26.10.2020

2020. gada 9 mēnešos Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā projekta sadarbības partneris kopā veica 20 pārbaudes projektu īstenošanas vietās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektiem, kuros VIAA nodrošina ES fondu pēcuzraudzību pārziņā esošajiem 2007. – 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Pārbaudēs projekta vadītāji pārliecinājās par projektā radīto rezultātu izmantošanu projektā paredzētajā vietā un plānotajām darbībām, vai projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas, kas ietekmētu attiecināmo izmaksu apmēru. Pārbaudēs svarīga ir īstenotāju spēja uzrādīt ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus un to oriģinālus, kā arī šo dokumentu glabāšana. Projektu īstenošanas vietās pārbauda, vai ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības.

Šajā periodā lielākais pārbaužu skaits veikts īstenotajiem aktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektiem, kopumā 10 pārbaudes. Pārbaudes ietvaros gūta pārliecība vai iegādātā, izveidotā infrastruktūra nodrošina nepārtrauktu ilgtspēju, atbalstu zinātnei, tai skaitā citām zinātniskām institūcijām, iespēju iesaistīties, darboties, attīstīties starptautiskā līmenī.

Veiktas pārbaudes īstenotajiem aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" projektiem, aktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" projektiem, aktivitātes “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” projektiem un citiem, kur tika uzraudzīta projektā radīto rezultātu izmantošana projektā paredzētajā vietā un projektā plānoto darbību nodrošināšana.  

Pārbaudēs netika konstatēti pārkāpumi, kas ietekmētu attiecināmo izmaksu apmēru, kā arī finansējuma saņēmēji varēja uzrādīt ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju.

Vēl joprojām liels darbs tiek ieguldīts finanšu vadības kontroļu izlases pārbaužu veikšanā, un papildinošas jomas darbības uzskaites nodrošināšanā gan pētniecības organizācijās, gan augstskolās un tehnikumos. Šo pārbaužu un iegūtās informācijas apstrādes rezultātā  tiek gūta pārliecība, ka Finansējuma saņēmēji nodrošina pienākumu nodalīt finanšu plūsmas (tai skaitā ieņēmumu un izdevumu korektu plūsmas nodalīšanu) un nepārkāpj komercdarbības atbalsta kontroles normu prasības. Pārbaužu rezultāta pamatā ir izteikti ierosinājumi projektu īstenotāju finanšu vadības un grāmatvedības politikas aktualizācijai atbilstoši reālajai situācijai un finanšu vadības uzskaites pilnveidošanai, nodrošinot skaidru tiešo/netiešo izmaksu uzskaiti, saimniecisko/nesaimniecisko izmaksu uzskaiti, pašizmaksas aprēķina veikšanu.