VIAA tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei
2012. - 2015. gada periodam

Projekta nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2012.-2015.gada periodam
Aktivitātes numurs un nosaukums:
  • 1.6.1.1.aktivitāte „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”,
  • 2.4.1.1.aktivitāte „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”,
  • 3.7.1.1.aktivitāte „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”.
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra


Projekta īstenošanas ilgums: 2012.gada 1.janvāris līdz 2015.gada 31.decembrim

Kopējais finansējums: 5 894 528LVL (t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 5 838 603LVl)

Kontaktpersona: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Projektu vadītāja Iluta Kažmēre, tel. 67785469, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv 


Projekta mērķis ir atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, uzraudzību, kontroli, izvērtēšanu un maksājumu nodrošināšanu, tajā skaitā uzlabot, vienkāršot, nodrošināt ES fondu projektu līgumu/vienošanās slēgšanu, uzraudzību, maksājumu veikšanu un citas ar ES fondu apguvi saistītas aktivitātes.

Projekta ietvaros ir plānots:

  1. Nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanu, tajā skaitā līdzdalība Uzraudzības komitejās, ESF/ERAF apakškomiteju darbā; ES fondu projektu īstenošanā konstatēto neatbilstību uzraudzību un ziņojumu sagatavošana, Eiropas Savienības fondu – Eiropas Sociālās fonda (ESF) un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) ietvaros finansēto projektu finanšu vadības administrēšana un uzraudzība; līgumu/vienošanās slēgšana un grozījumu veikšana.
  2. Nodrošināt Eiropas Savienības fondu uzraudzību un finanšu kontroli Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārziņā esošajiem Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem, veicot atklātas atlases projektu un ierobežotas atlases projektu progresa pārskatu izvērtēšanu, maksājuma pieprasījumu, pievienotās vērtības nodokļa pārskatu pārbaudi un izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās.
  3. Nodrošināt Eiropas Savienības fondu informatīvos un publicitātes pasākumus, t.i. informatīvie un publicitātes pasākumi saskaņā ar ES fondu komunikācijas stratēģiju 2007.-2015. gadam un aģentūras kā sadarbības iestādes primāro atbildību nodrošina praktisku informatīvo atbalstu projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, kā arī pasākumus ES fondu publicitātes veicināšanai.
  4. Nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (turpmāk – VIS) un VIAA projektu informācijas sistēmas (turpmāk – IS) ieviešanu, attīstību un sasaisti ar citām informācijas sistēmām Eiropas Savienības fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai.
  5. Veikt Eiropas Savienības fondu sistēmas auditus un ārējās revīzijas.
  6. Sekmēt līdzdalību mācībās, konferencēs un semināros, lai veicinātu Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti.