Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana 
ES struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta

Eiropas Savienības (ES) fondu tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumu Nr.562 3. punktu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķa grupa ir Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sadarbības partneri, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, kā arī Iepirkumu uzraudzības birojs un republikas pilsētu pašvaldības, kas atbilstoši minēto noteikumu 48. punktam ir arī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Šī projekta ietvaros, VIAA kā sadarbības partneris nodrošina ES fondu pēcuzraudzību VIAA pārziņā esošajiem 2007. – 2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem. Pēcuzraudzības mērķis ir gūt pārliecību:

  • vai ES fonda projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas;
  • vai finansējuma saņēmējs nodrošina visu ar ES fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisko spēku glabāšanu;
  • vai finansējuma saņēmējs ievēro prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par ES fonda publicitāti un vizuālo identitāti;
  • vai finansējuma saņēmējs ievēro prasības, ko attiecībā uz horizontālajām prioritātēm paredz līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.

Projekta īstenošanas ilgums: 01.01.2018. - 31.12.2021.

Kopējais finansējums: 716 437.00 EUR

Kontaktpersona: Finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļas grāmatvedis Kārlis Liepkauls, tālr.: 67785482, e-pasts: karlis.liepkauls@viaa.gov.lv.