Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2015. gadā

Līguma priekšmets 1Iepirkuma identifikācijas numurs 2Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2 Piegādātāja nosaukumsLīgumcena EUR
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš 3
Fiksētās tālruņa līnijas balss sakaru pakalpojumi --- ---

---

SIA “CSC Telecom”

3 999,00

31.12.2017.

Moderatora pakalpojumi 2007.- 2013. gada ES fondu apguves perioda noslēguma forumā “ES struktūrfondu investīcijas izglītības sistēmas attīstībā – paveiktais turpmākai izaugsmei” VIAA 2015/48 ---

08.12.2015.

SIA “LV.EU”

Līgums:?d=LV_EU_14.12.2015.pdf

350,00 

14.12.2015.

Konferences par ES struktūrfondu ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā norises vietas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana VIAA 2015/40 23.10.2015.

09.11.2015.

SIA “3K Management

Līgums:?d=3k_Management_ligums.pdf

26 211,49 

14.12.2015.

Moderatora pakalpojumi starptautiskās konferences “ECVET pieredze un izaicinājumi Eiropā un Latvijā” vadīšanai VIAA 2015/42 ---

30.11.2015.

SIA “Knowledge Creation Lab”

Līgums:?d=Knowledge_Creation_Lab_moderatora_l_gums.pdf

250,00 

16.12.2015.

ES fondu 2007. - 2013. gada apguves perioda ieguldījumu izglītībā un zinātnē datu vizualizāciju izstrāde --- ---

---

SIA “Red Studio”

2 400,00 

14.12.2015.

Programmas “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” noslēguma finanšu audits par programmas īstenošanas periodu no 2011. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. septembrim --- ---

---

SIA “Revīzija un vadības konsultācijas”

1 948,10 

23.12.2015.

līdz saistību izpildei

Semināra vadīšana "Master class - Horizon 2020 SME Instrument" --- ---

---

INvestorNet-Gate2Growth

1 490,00 

16.11.2015. 

Prezentācijas par Infogram rīkiem izstrāde un prezentēšana --- ---

---

SIA “Infogram”

1 000,00 

04.12.2015.

Moderatora pakalpojumu sniegšana VIAA 2015/41 ---

12.11.2015.

SIA “LV.EU”

Līgums: ?d=Moderatora_l_gums_2015_41.pdf

200,00 

25.11.2015.

Mērķauditoriju aptauja par VIAA komunikāciju ES struktūrfondu jomā 2007. – 2013.gadu periodā --- ---

---

SIA “TNS Latvia”

3 656,00

02.11.2015.-

23.11.2015.

Video izstrāde par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu vispārējās un profesionālās izglītības, augstākās izglītības un zinātnes attīstībā VIAA 2015/39 ---

23.10.2015.
plkst. 10:00

SIA “KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA”

Lēmums:?d=L_mums_VIAA2015_39.pdf

Līgums: ?d=Komunik_cijas_a_ent_ra_l_gums.pdf

Līguma grozījumi:?d=KA_L_guma_groz_jumi_1611.pdf

13 640,00 27.11.2015.
Apmācību organizēšana VIAA darbiniekiem VIAA 2015/37 ---

15.10.2015. plkst. 10:00

SIA “TRIVIUMS apmācība”

Lēmums:?d=l_mums_apm_2015.pdf

Līgums: ?d=Iepirkuma_l_gums_Trivium_Final_ML.doc 

38 000,00 18.12.2015.
Kvalifikācijas celšanas kursi “Valsts un pašvaldību budžeta grāmatvedība” --- ---

---

SIA “Latvikon”

3 887,25 14.12.2015.
Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”  VIAA 2015/36 ESF ---

28.09.2015.

plkst.10:00

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”

Līgums:?d=Ligums_LVT_IZRAKSTS.pdf

2 300,00 Līdz saistību izpildei
Semināra vadīšana "Master class - Horizon 2020 SME Instrument" --- --- ---

INvestorNet-Gate2Growth

1 500,00  15.10.1015.
Par 2015. gada “Zinātnieku nakts” atspoguļojumu --- --- ---

SIA “Vidzemes televīzija”

721,50  25.09.2015.
„Zinātnieku nakts pasākumu vadība un īstenošana” VIAA 2015/35 --- 21.09.2015. plkst.12:00

Skatīt
lēmumu:?d=L_mums_noraksts_ZN.pdf

Līgumi:?d=ZN_ligumi_upd.zip

Skatīt lēmumu:?d=L_mums_noraksts_ZN.pdf 15.10.2015.
Viedās specializācijas jomu ekosistēmu analītisku aprakstu, kas ietver tautsaimniecības transformācijas virzienu un attīstības prioritāšu skaidrojumu, izstrāde VIAA 2015/33  --- 31.08.2015.

SIA “FIDEA”

Lēmums:?d=VIAA_2015_33_LEMUMS.pdf

Līgums:?d=L_gums_FIDEA.doc

41 999,00 30.11.2015.
Sinhronās tulkošanas pakalpojumi --- --- ---

SIA “BalticTranslations”

332,75  23.09.2015.
Telekomunikācijas iekārtas noma un tehniskā apkope --- --- ---

SIA “Eiroparks”

1 160,00  31.08.2016.
Moderatoru pakalpojumu sniegšana VIAA 2015/26 --- 31.08.2015.

SIA “LV.EU”

Lēmums:?d=L_mums_LV_EU.pdf

Līgums:?d=1_39_1_61_LV_EU_SIA_ligums.pdf

350,00  23.09.2015.
Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām VIAA 2015/25 ĀF --- 24.08.2015.

Estravel Latvia-A/S Estravel filiāle Latvijā

Līgums: ?d=Estravel_Latvija_L_gums.pdf

41 999,00  01.09.2016. vai līdz līgumcenas sasniegšanai
Videomateriāla izstrāde un filmēšanas pakalpojumu nodrošināšana --- --- ---

SIA “Brīvdienas”

3 934,00  04.10.2015.
Vietnes www.nozaruekspertupadomes.lv uzturēšana, pilnveidojumu izstrāde un administrēšana ESF Projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros  --- --- ---

SIA “RATE IT SERVICES”

1 050,00 30.11.2015.
Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai „Pavārs” VIAA 2015/24ESF --- 05.08.2015. plkst.14:00

SIA „Restorānu servisa skola”

Līgums:?d=Pavars_RSS.pdf

1 500,00  Līdz saistību izpildei
Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” VIAA 2015/24ESF --- 05.08.2015. plkst.14:00

Smiltenes tehnikums

Līgums:?d=Edinasanas_pak_spec_Smiltenes_tehnikums.pdf

1 600,00  Līdz saistību izpildei
Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai „Elektrotehniķis” VIAA 2015/24ESF --- 05.08.2015. plkst.14:00

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”

Līgums:?d=Elektrotehnikis_PIKC_LVT.pdf

2 615,00 

Līdz saistību izpildei
Konferences “VIAA ieguldījums un attīstības perspektīvas ilgtspējīgas izglītības sistēmas sekmēšanā” nodrošināšana VIAA 2015/30 --- 17.08.2015.

SIA “Goldfish Events”

Lēmums: ?d=L_mums_Gold_Fish.pdf

Līgums:?d=L_gums_Gold_Fish.pdf

39 997,66

Līdz saistību izpildei
Ēdināšanas un publisko diskusiju telpas nodrošināšana VIAA 2015/34 --- ---

SIA “Hotel Expert Services

Lēmums:?d=L_mums_2015_34.pdf

Līgums:?d=Astor_l_gums.pdf

1 334,71

24.08.2015. līdz saistību izpildei

Semināra telpu, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana --- --- ---

SIA “Latvijas – Vācijas kopuzņēmums REHO”

926,00  20.08.2015.
Par VIAA Projektu informācijas sistēmas attīstīšanu un uzturēšanu VIAA 2015/31 03.08.2015. 14.08.2015.

Personu apvienība SIA “Datorikas institūts DIVI” un SIA “DIVI grupa”

Līgums: ?d=L_gums_Datorika.pdf

14 000,00

19.08.2017. vai līdz līguma cenas apguvei

Biroja telpu ikdienas uzkopšana VIAA 2015/29 ESF 31.07.2015.

11.08.2015.

plkst. 9:00

SIA “Tehhe”

Līgums:?d=IZRAKSTS_ligums_biroja_uzkopsana.pdf

Vienošanās par līguma izbeigšanu:?d=vienosanas_par_liguma_izbeigsanu_TEHHE.pdf

8 810,07

01.09.2015. līdz 30.09.2018.

Par tematiskā semināra “Erasmus+ programme support for tackling early school leaving” organizēšanas pakalpojumiem --- --- ---

SIA “Hotel expert services”

3 051,12 

15.10.2015.

Metodikas un vērtēšanas kritēriju izstrāde pētniecības programmu vērtēšanai un metodikas aprobācija --- --- ---

Biedrība “Latvijas Jauno zinātnieku apvienība” 

3 950,00

15.07.2015. līdz saistību izpildei

Izziņu sniegšana par uzņēmumiem no portāla www.firmas.lv. --- --- ---

SIA “Firmas.lv” 

569,15 

01.08.2015. līdz 01.08.2018.

Integrētās komunikācijas kampaņa jauniešu informēšanai un piesaistei dalībai Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā Jauniešu garantija VIAA 2015/21 ESF 29.06.2015. 10.07.2015. plkst.14:00

SIA „Hauska & Partner”

Līgums: ?d=IZRAKSTS_VIAA2015_21ESF.pdf 

Vienošanās pie liguma: ?d=vienosanas_izraksts_ar_parakstu.pdf

14 464,60 

No 23.07.2015. līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 4 mēnešus no līguma noslēgšanas (23.07.2015.) brīža

Karjeras nedēļas organizēšana VIAA 2015/22 --- 18.06.2015. plkst. 10:00, iepirkuma priekšmeta 4. un 8.daļā pagarināts līdz 03.07.2015. plkst. 17:00

Skatīt lēmumu:

?d=L_mums_KN_2016.pdf

Noslēgtie līgumi:?d=KN_2015_ligumi.zip

 

Skatīt lēmumu:

?d=L_mums_KN_2016.pdf

21.10.2015.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās VIAA 2015/23 ESF --- 19.06.2015.

Skatīt līgumu sarakstu:

?d=nosl_gtie_l_gumi_VIAA_2015_23ESF.doc

 

Skatīt līgumu sarakstu:

?d=nosl_gtie_l_gumi_VIAA_2015_23ESF.doc

Skatīt līgumu sarakstu:

?d=nosl_gtie_l_gumi_VIAA_2015_23ESF.doc

Virtuālā servera noma datu centrā NIID.lv datubāzēs un citu VIAA uzturēto tiešsaistes karjeras atbalsta resursu izvietošanai --- --- ---

VAS “Latvijas radio un televīzijas centrs”

2 880,00 

30.06.2015. vai līdz līguma summas sasniegšanai
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA 2015/11 ĀF --- 08.05.2015.

SIA “ANSBERGS”

Līgums: ?d=Ansbergs.pdf

125 000,00 

05.07.2015. vai līdz līguma summas sasniegšanai
Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai VIAA 2015/20 ESF 28.04.2015. 28.05.2015.

SIA “Ernst & Young Baltic”

79 423.00

03.07.2015. – 22.10.2015.
Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltītās integrētās komunikācijas kampaņas organizēšana VIAA 2015/18 --- 04.06.2015. plkst. 10:00

SIA “Hauska & Partner”

Lēmums:?d=l_mums_Hauska_KN2015.pdf

 

Līgums:Hauska_jaunais?d=74599_Hauska_Partner.pdf

39 584,88

30.10.2015.
Semināra vadīšana "Master class - Horizon 2020 SME Instruments" --- --- ---

INvestorNet-Gate2Growth

1 000,00

10.06.2015. līdz saistību izpildei
Profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās VIAA 2015/16 ESF --- 13.04.2015.

Skatīt līgumu sarakstu:

?d=nosl_gtie_l_gumi_VIAA_2015_16ESF.doc

Skatīt līgumu sarakstu:

?d=nosl_gtie_l_gumi_VIAA_2015_16ESF.doc

No 04.06.2015. līdz 10.09.2015. un saistību pilnīgai izpildei
Moderatora pakalpojumi --- --- ---

SIA "LV.EU"

700,00 01.06.2015. līdz saistību izpildei
Pasākuma tehniskais nodrošinājums --- --- ---

SIA “3S”

1 039,51  01.06.2015. līdz saistību izpildei
Starptautiskās konferences “Week of Innovative Regions in Europe 2015 (WIRE VI)” dalībnieku vizītes organizēšana Ventspils Augstskolā 2015.gada 6.jūnijā --- --- ---

Ventspils Augstskola

700,50 EUR 01.06.2015. līdz saistību izpildei
Esošās virtualizācijas vides modernizācija VIAA 2015/15 13.05.2015. 25.05.2015. 

1) Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – SIA “IPRO”;

2) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – SIA “IPRO”.

 

 • Līgums:?d=VIAA_ligums_CP_Netapp_VMware.doc
1) Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – 9213,42 EUR;
2) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa –29421,27 EUR
 3 gadi
Literārās redakcijas un korektūras pakalpojumi VIAA 2015/17 ĀF --- 11.05.2015.

Inguna Puķīte

Lēmums: ?d=L_MUMS_noraksts_Pukite_2.doc

Līgums: ?d=L_gums_korekt_ra_Inguna_Pu_te_FINAL_upd.doc

10 000,00

31.12.2015. vai līdz līguma summas sasniegšanai

Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai VIAA 2015/14 ESF 16.04.2015. 27.04.2015.

Vispārīgā vienošanās ar:
SIA “Geka”
SIA “PRO-BALTIC”
SIA “Parnass Presentreklam"

 • Vienošanās: ?d=1_39_1_43_Visp_r_g_vieno_an_s_reprezentat_vie_materi_li_2015.pdf
41 900,00 

20.05.2015.-

19.05.2016. vai līdz līgumcenas sasniegšanai

Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv VIAA 2015/19 --- 28.04.2015.

SIA “B&Y” 

Līgums: ?d=iepirkuma_l_gums_B_Y.pdf

9 996,00 

15.05.2015.-
31.07.2015.

Starptautiskās konferences “Week of Innovative Regions in Europe 2015 (WIRE VI)” svinīgo vakariņu nodrošināšana VIAA 2015/12 ĀF --- 17.04.2015.

1.daļa SIA “Lauris Restaurant Service”

Līgums:?d=ligums_1.pdf

 

2.daļa SIA “Tūrisma infrastruktūras attīstības fonds”

Līgums:?d=ligums_2.pdf

 

Lēmums:?d=lemums.pdf
27 730,00

04.06.2015.

Taksometra pakalpojumi --- --- --- SIA “Taxi Now” 3 999,00 

05.05.2015.-

05.05.2018. vai līdz līguma summas sasniegšanai

ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase”

VIAA 2015/09 ĀF  13.03.2015.  26.03.2015.  Vispārīgā vienošanās
Noslēgtie līgumi:
1. SIA “ArtSmart” ?d=ArtSmarta_SIA.pdf
2. Laura Iveta Strode ?d=Laura_Iveta_Strode.pdf
3. Kristīne Bērziņa ?d=Krist_ne_B_rzi_a.pdf
4. Zane Seipule ?d=Zane_Seipule.pdf
5. Maija Vītuma ?d=Maija_V_tuma.pdf
6. SIA “Projektu izpētes centrs” ?d=Projektu_izp_tes_centrs.pdf
7. SIA “AC Konsultācijas” ?d=AC_Konsult_cijas.pdf
8. SIA “Favorites” ?d=Favorites_SIA.pdf
9. Nodibinājums “Baltic Instutute of Social Sciences” ?d=Baltic_Institute_of_social_Sciences.pdf
10. SIA “ActiveLV" ?d=Active_LV_SIA.pdf
Kopējā vispārīgās vienošanās summa 41 000

21.04.2015.-

31.12.2016.

Inovatīvu Latvijā ražotu produktu un tehnoloģiju izstādes organizēšana un pakalpojumu sniegšana Posteru sesijas organizēšanai starptautiskās konferences “Week of Innovative Regions in Europe 2015 (WIRE VI)” ietvaros VIAA 2015/08 ĀF --- 29.04.2015.

SIA “3K MANAGEMENT”

 

 • Lēmums:?d=L_mums.pdf
 • Līgums:?d=L_gums.pdf
 8 397,00  05.06.2015
ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase VIAA 2015/09 ĀF 13.03.2015. 24.03.2015.
 • Vispārīgā vienošanās un ekspertu saraksts:?d=visp_r_g_vieno_an_s_erasmus_eksperti.doc
41 000,00 

21.04.2015.-

31.12.2016.

Par tulkošanas pakalpojumiem VIAA 2015/04 --- 10.03.2015.

SIA “VIP Tulks”

 • Līgums ?d=Ligums_VIP.doc

Vienošanās Nr. 1 par līguma grozījumiem: ?d=vieno_an_s_grozijumi_vip_tulks_END_publik_cijai.docx

33 000,00 

Līdz saistību izpildei

Erasmus+ 2015.gada darba programmas ECVET aktivitātes mācību semināra “Improving Mobility with ECVET” organizēšanas pakalpojumi --- --- --- SIA “SIGTUR” 2006,50 EUR

02.04.2015. līdz saistību izpildei

Ekspozīcijas laukuma noma izstādē "SKOLA 2016" --- --- --- SIA “BT 1” 1 612,43

26.02.2016.-

28.06.2016.

Interneta vides projektu izstrāde --- --- --- SIA “Digibrandweb” 380,00

15.04.2015.-

08.05.2015.

Par pakalpojumu izmantošanu interneta vietnē www.mailigen.lv --- --- --- SIA “Mailigen” 240,00

10.04.2015.-

09.04.2015.

Konferences Week of Innovative Regions in Europa – WIRE 2015video tiešraides nodrošināšana --- --- --- SIA “4. vara” 1 425,00 

07.04.2015.-

06.06.2015.

Vizuālās identitātes rokasgrāmatas pilnveide --- --- --- SIA “E FORMA” 3 947,00

23.03.2015.-

30.06.2015.

Plākšņu nomaiņa Valsts izglītības attīstības aģentūrā --- --- --- SIA “NRJ Printing” 1 415,00

23.03.2015.-

20.04.2015.

Par tālruņa uzziņas/internets 1188 pakalpojumiem  --- --- --- SIA “Lattelecom BPO” 184,00

08.04.2015.-

07.04.2016.

Licences līgums par tiesībām izmantot autoru muzikālus (ar vai bez teksta), literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā izpildījumā vienreizējos pasākumos --- --- --- Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) 71,14 

12.02.2015.-

12.02.2015.

Maketēšanas un drukas pakalpojumi VIAA 2015/05 ESF 25.02.2015. 09.03.2015.

SIA “Talsu tipogrāfija”
SIA “E-FORMA”
SIA “Mc Ābols poligrāfija”

 • Vienošanās:1_39_1_26_visp_r_g_vieno_an_s_te_e_forma_mc_bols.pdf?d=files/news/24478/1_39_1_26_visp_r_g_vieno_an_s_te_e_forma_mc_bols.pdf
Kopējā vispārīgās vienošanās summa līdz 41 999,00

09.04.2016.

vai līdz līguma summas sasniegšanai

Starptautiskās konferences “Week of Innovative Regions in Europe 2015 (WIRE IV)” telpu un ēdināšanas nodrošināšana VIAA 2015/06 --- 02.03.2015.

Biedrība “Rīgas Latviešu biedrība”

 

 • Lēmums:l_mums_wire.pdf?d=files/news/24478/l_mums_wire.pdf
 • Līgums:?d=L_gums_WIRE.pdf
39 362,67

05.06.2015

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās VIAA 2014/34 ESF --- 08.01.2015. Skatīt līgumu sarakstu Skatīt līgumu sarakstu

05.02.2015.-

17.04.2015. un līdz saistību pilnīgai izpildei

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs

VIAA 2014/35 ESF

---

13.01.2015.

Skatīt līgumu sarakstu

Skatīt līgumu sarakstu

02.03.2015.-

09.10.2015. un līdz saistību pilnīgai izpildei

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

VIAA 2015/01

13.01.2015.

26.01.2015.

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

 • ligums_ergo_viaa_2015_l_gums_10_03_2015_fin_la_publik_cijai.doc?d=files/news/24478/ligums_ergo_viaa_2015_l_gums_10_03_2015_fin_la_publik_cijai.doc

41 999,99

12.03.2016.

Valsts izglītības attīstības aģentūras telpu tehniskā apsardze un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes nodrošināšana

---

---

---

SIA “Securitas Latvia”

3 701,70 

01.03.2015.-

31.08.2016.

Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai starptautiskajā konkursā WorldSkills 2015

VIAA 2015/07

---

20.02.2015.

 • 1.daļa Dzintra Baumanedzintra_baumane.pdf?d=files/news/24478/dzintra_baumane.pdf
 • 2.daļa SIA “Digital Guru”digital_guru.pdf?d=files/news/24478/digital_guru.pdf
 • 3.daļa SIA “aya-dizains”aya_dizains.pdf?d=files/news/24478/aya_dizains.pdf
 • 4.daļa SIA “V&V Wood Studio”wood_studio.pdf?d=files/news/24478/wood_studio.pdf
 • 5. daļa Līvija Brūverel_vija_br_vere.pdf?d=files/news/24478/l_vija_br_vere.pdf 
 • 6.daļa Žermēna Vazne_erm_na_vazne.pdf?d=files/news/24478/_erm_na_vazne.pdf  

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa 3 100 EUR

 

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa 5 600 EUR

 

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa 3 500 EUR

 

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa 4 100 EUR

 

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa 6 800 EUR

 

Iepirkuma priekšmeta 6.daļa

2 200 EUR

25.02.2015.-

31.07.2015.

„Maksas autostāvvietu izmantošana”

VIAA 2015/02

---

13.02.2015

plkst.10.00

 
 • iepirkuma priekšmeta 1.daļā - SIA “EuroPark Latvia”?d=1_39.1_23_Euro_Park.pdf;
 • iepirkuma priekšmeta 2.daļā – SIA Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”?d=L_gums_R_gas_Valsts_tehnikums.pdf
 • Lēmums: l_mums_autostavvieta.pdf?d=files/news/24478/l_mums_autostavvieta.pdf 
 • iepirkuma priekšmeta 1. daļā - 9 603,84 
 • iepirkuma priekšmeta 2. daļā - 1 983,36
 

SIA Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” līguma darbības termiņš:

02.03.2015.-

01.03.2017.  

Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla 17. plenārsēdes nodrošināšana

VIAA 2015/03

---

20.01.2015.

SIA “Viesnīca Latvija”

 • viesn_ca_latvija.pdf?d=files/news/24478/viesn_ca_latvija.pdf

24 434,32 

03.03.2015.-

05.03.2015.

AppleiPad planšetdatoru noma izstādes “Skola 2015” nodrošināšanai

---

---

---

AS “Capital”

380,00  03.03.2015.
Biroja telpu ikdienas uzkopšana

VIAA 2014/32

26.11.2014.

09.12.2014.

SIA “SOL Latvia”

 • sol_latvia_upd.pdf?d=files/news/24478/sol_latvia_upd.pdf

5 918,00

(līguma kopējā summa aprēķināta lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī)

03.03.2015.- 30.12.2015.

Interneta vides projektu izstrāde

---

---

---

SIA “Digibrand web”

3 310,00

11.02.2015. līdz saistību izpildei

Inventāra noma

---

---

---

SIA “BT 1”

3 987,50 

26.02.2015.- 01.03.2015.

Starptautiskās konferences “WIRE 2015” vizuālās identitātes izstrāde

---

---

---

SIA “WIG”

1 500,00

09.02.2015. līdz saistību izpildei

Autostāvvietas izmantošana

---

---

---

Rīgas Valsts tehnikums

165,28 

13.01.2015. līdz saistību izpildei

Fotogrāfa pakalpojumi

---

---

---

SIA “WWW.OLIŅŠ.LV

3 999,00 

04.02.2015.- 30.12.2015.

Mobilo sakaru pakalpojumi

VIAA 2014/31

25.11.2014.

08.12.2014.

SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

 • lmt_l_gums.pdf?d=files/news/24478/lmt_l_gums.pdf

41 999,99

19.01.2015.-

18.01.2018.

Par nacionālā atlases konkursa īstenošanu grafiskā dizaina profesijā dalībai pasaules jauno profesionāļu meistarības konkursā “WorldSkills 2015

---

---

---

SIA „3 dimensija”

1 290,00

16.01.2015.- 22.01.2015. 

Par nacionālā atlases konkursa īstenošanu skatlogu noformētāja profesijā dalībai pasaules jauno profesionāļu meistarības konkursā “WorldSkills 2015

---

---

---

Rīgas Amatniecības vidusskola

1 900,00

12.01.2015.– 16.01.2015.

 1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
 2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei"."

-