Valsts izglītības attīstības aģentūras
Iepirkuma Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā
„PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā,
vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”
(id.Nr. VIAA 2017/79 ERAF KT)

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 20.12.2017. plkst. 10:00 tika saņemti divi pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.

Piedāvājuma reģistrācijas numurs Piedāvājuma saņemšanas datums un laiks Pretendenta nosaukums

Piedāvājuma cena bez PVN

1. 5.-1.1/8506

15.12.2017.

plkst.14.00

SIA “JD projekts”

EUR 25 472,36

2.  5.-1.1/8568

19.12.2017.

plkst.14.30

SIA “Projektēšanas Birojs Austrumi”

EUR 56 720,00

2. Iepirkuma komisija 11.01.2018. pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, SIA “JD projekts” ar piedāvāto līgumcenu pēc aritmētisko kļūdu labojuma EUR 21 416,00 (divdesmit viens tūkstotis četri simti sešpadsmit eiro un nulle centi) bez 21% PVN, līguma kopējā summa EUR 25 913,36 ar 21% PVN.

3. Pretendenta SIA “Projektēšanas Birojs Austrumi” iesniegtais piedāvājums netika vērtēts, jo piedāvājums pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9.panta pirmajā daļā noteikto  līgumcenas robežu.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.