Informācija par pieņemto lēmumu
Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu būvuzraudzība
VIAA 2018/50 ERAF DT

Paziņojums ievietots: 16.08.2018.

 

Saskaņā ar nolikuma 20.8. punktā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju tika pieņemts lēmums līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu – SIA ”EM Būve” ar piedāvāto līgumcenu 13 899,96 EUR  (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 96 centi) bez PVN.

Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 11.07.2018. plkst. 10.00 tika saņemts viena pretendenta piedāvājums. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.