Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu
“Interaktīvo mācību materiālu piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums”
izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”
VIAA 2018/55 ERAF RVT


Paziņojums ievietots: 20.08.2018.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, 2018.gada 19.jūlijā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents

Piedāvātā līgumcena

UAB ”Neokon-Baltija” (reģ. Nr. 300586616)

100`000,00 EUR bez PVN

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1.punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Ziņojums par iepirkuma procedūru: ?d=Zinojums_dzelzcels_sar_proc.pdf