Valsts izglītības attīstības aģentūras
Iepirkuma Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā
Jelgavas tehnikuma sporta zāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
(id.Nr. VIAA 2018/74 ERAF JT)

 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 08.10.2018. plkst. 10:00 tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.

Piedāvājuma reģistrācijas numurs

Piedāvājuma saņemšanas datums un laiks

Pretendenta nosaukums

Piedāvājuma cena bez PVN

 1.

5.-1.1/6917

05.10.2018 plkst. 11:00

SIA "JOE"

41 350.00 EIRO

(pēc aritmētiskās kļūdas labojuma – 40 350.00 EUR)

2. 

5.-1.1/6938

05.10.2018 plkst. 13:30

SIA "BM-projekts"

37 500.00 EIRO

3.

5.-1.1/6951

08.10.2018 plkst. 09:43

 

Pilnsabiedrība “Lūsis V un MV Būveksperti”

34 377.00 EIRO

 

2. Iepirkuma komisija 17.10.2018. pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, SIA "BM-projekts" ar piedāvāto līgumcenu 37 500.00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro un nulle centi) bez 21% PVN, līguma kopējā summa 45 375,00 EUR ar 21% PVN.

3. Pretendenta SIA “JOE” piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pilnsabiedrības “Lūsis V un MV Būveksperti” iesniegtais piedāvājums netika vērtēts, jo pilnsabiedrība  “Lūsis V un MV Būveksperti” atsauca savu piedāvājumu Iepirkumā.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.