Informācija par pieņemto lēmumu
iepirkumā, kurš tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
“Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošana, Egļu gatvē 9, Priekuļos”
VIAA 2018/76 ERAF PT

Paziņojums ievietots: 23.10.2018.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras iepirkuma komisija iepirkuma, kurš tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošana, Egļu gatvē 9, Priekuļos” (id.Nr. VIAA 2018/76 ERAF PT) (turpmāk – Iepirkums) ietvaros informē, ka, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta septīto un trīspadsmito daļu, 41.panta pirmo daļu un Iepirkuma nolikuma 8.3.punktu, 2018.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības vienīgajam pretendentam SIA ”REATON, LTD” (reģ. Nr. 40003015277) par līgumcenu 75 689,99 EUR (bez PVN 21 %), tajā skaitā pasūtītāja finanšu rezerve 5%.

Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 16.10.2018. plkst. 10.00, tika saņemts viena pretendenta piedāvājums. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.