Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta (NKP) pamatfunkcijas

 

Informēšana, izpratnes un dalības veicināšana:

 • izplata vispārīgu un specializētu informāciju par programmu Apvārsnis Eiropa, tostarp par dalības nosacījumiem, par projektu pieteikumu iesniegšanas iespējām un nosacījumiem, kā arī par projektu ieviešanas plānošanu un pārskatu sniegšanu, t.sk., sniedzot individuāli pielāgotas konsultācijas;
 • organizē informācijas izplatīšanas un dalības veicināšanas pasākumus - vajadzības gadījumā sadarbībā ar Eiropas Komisijas dienestiem, piemēram, informācijas dienas, seminārus, konferences, biļetenus, sociālo tīklu vietnes: Facebook, Twitter, starpniecības pasākumi, kontaktbiržas, utml;
 • paaugstina izpratni par iespējām, kuras piedāvā programmas Apvārsnis Eiropa pīlāri un īpašās daļas, piemēram, tematiskās kopas (clusters), uzdevumu jomas (missions), partnerības (partnerships) un EIT, jaunā Eiropas Inovāciju padome un inovatīvu uzņēmumu kapitāla finansēšanas mehānismi.

 

Palīdzība, konsultēšana un apmācība

 • sniedz palīdzību pētniekiem un organizācijām, jo ​​īpaši jauniem dalībniekiem un MVU, uzlabot viņu dalības sasniegumus programmā Apvārsnis Eiropa;
 • sniedz palīdzību partneru meklēšanas darbībās, jo īpaši izmantojot Apvārsnis Eiropa dalības portāla interneta rīkus;
 • konsultē par administratīvajām procedūrām, noteikumiem un jautājumiem (piemēram, konsorcija dalībnieku loma un atbildība, izmaksas, dalībnieku tiesības un pienākumi, ētikas noteikumi un principi);
 • konsultē potenciālos Apvārsnis Eiropa dalībniekus, jo īpaši mazākas organizācijas un MVU, par atbilstošu projekta vadības un juridisko struktūru izveidi projektu pieteikumiem, t.sk. konsorcijos ar daudziem dalībniekiem;
 • vajadzības gadījumā organizē kursus un mācību seminārus īpašām mērķa grupām par konkrētām tēmām (juridiskie aspekti, dalības kārtība, pētniecības un inovācijas jomas, finanšu noteikumi, atvērtās zinātnes nosacījumi, FAIR principi, digitālo pētījumu rezultātu pārvaldība utt.).

 

Norādes par citiem atbalsta instrumentiem un sadarbība

 • stiprina sadarbību starp Latvijas un citu Apvārsnis Eiropa dalībvalstu NKP ekspertiem, t.sk. piedaloties NKP tīklu projektos, tā veicinot kopīgas sadarbības iespējas;
 • sniedz pamatinformāciju par citiem valsts un reģionālajiem finansēšanas pakalpojumiem un programmām pētniecības un inovāciju atbalstam, Eiropas partnerībām un par iespējām sinerģijai starp pētniecības finansētājiem;
 • norāda uz citiem EK uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem tādiem kā LIAA EEN, Latvijas tehnoloģiju centrs, programmu LIFE tiem inovāciju un pētniecības sektora dalībniekiem, kuriem nepieciešama šāda palīdzība.