Programmā Apvārsnis 2020 finansējums piešķirts 301 projektam no Latvijas

06.08.2019

Līdz 2019. gada 1. augustam 2744 dalībnieki no 619 Latvijas institūcijām (zinātniskajiem institūtiem, augstākajām izglītības iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem, NVO, asociācijām un nodibinājumiem) iesnieguši 2224 projektus pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 konkursos, no tiem finansējums piešķirts 301 projektam.

Dalībnieku un projektu skaits ir atšķirīgs, jo vienu projektu var īstenot vairāki dalībnieki no Latvijas. Kopumā iesniegtie 824 projekti ar 1028 dalībnieku pārstāvību novērtēti kā atbilstoši finansējuma saņemšanai, bet finansiālo resursu ierobežojuma dēļ finansējums piešķirts 301 projektam no Latvijas, kuros piedalās 379 dalībnieki. No Eiropas Komisijas (EK) piesaistīts finansējums 76 248 293 EUR apmērā, vidēji vienam projektam no EK piesaistīti 253 317 EUR. Visvairāk finansēti Apvārsnis 2020 projekti ar Latvijas uzņēmumu, augstākās izglītības iestāžu, pētniecības institūciju, valsts un pašvaldību iestāžu dalību pētniecības un inovācijas jomās.

Latvijai apstiprināto projektu sekmības rādītājs salīdzinājumā ar kopējo iesniegto projektu skaitu uz 1. augustu bija 13.53%, savukārt uz 2019. gada 1. martu 13.45% un 2018. gada 1. augustu 12.30%. Joprojām Latvijas sekmības rādītājs ir zemāks par ES-28 valstu vidējo radītāju programmā (15.06% no visiem iesniegtajiem projektiem). Savukārt, salīdzinot sekmības rādītājus Centrāleiropā, Latvija ieņem otro vietu, paliekot aiz Čehijas.

Apvārsnis 2020 programmas projektos Latvijas dalībnieki bija koordinatori 42 projektos. To piesaistītais finansējums ir 26 240 429 EUR jeb 34.41% no visa Latvijas programmas ietvaros piesaistītā EK finansējuma, kas salīdzinājumā ar pārējām Eiropas Savienības (ES) valstīm ir ļoti labs rādītājs. Saskaņā ar pēdējā pusgada datiem, par jaunu projektu koordinatoriem ir kļuvuši Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Programmā Apvārsnis 2020 izveidota jauna atbalsta apakšprogramma mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai “MVU instruments”, kurā līdz 1. augustam iesniegti 603 projektu pieteikumi ar 220 dalībnieku dalību no Latvijas. Ņemot vērā programmas “MVU instruments” lielo popularitāti visā ES, šajā Apvārsnis 2020 apakšprogrammā ir vislielākā konkurence. Palielinoties “MVU instruments” un citu uzņēmumiem saistošo konkursu popularitātei, Apvārsnis 2020 finansēto projektu īpatsvars ir samazinājies, neskatoties uz to, ka dalība un kopējais finansējums ir būtiski pieauguši. Šie faktori ir jāņem vērā analizējot Latvijas dalību ilgtermiņā (skatīt tabulu “Latvijas dalība Ietvara programmās”).

Latvijas dalība Ietvara programmās (IP)

  5.IP
(1999-2002)
6.IP
(2002-2006)
7.IP
(2007-2013)
Apvārsnis 2020
(2014-2019*)
Projektu pieteikumu skaits 667 1027 1127 2224
Dalībnieku skaits iesniegtajos projektos 776 1206 1424 2744
Atbalstītie projekti 178 217 240 301
Dalībnieku skaits atbalstītajos projektos 204 258 337 379
Projektu koordinatori 2 11 30 42
Sekmības rādītājs 26.7% 21.1% 21.3% 13.53%
EK finansējums (EUR, miljoni)

14.6

21.6 49.04 76.25

* eCORDA dati uz 2019. gada 1. augustu

Būtiska ietekme Apvārsnis 2020 finansējumu piesaistei ir arī nacionālā pētniecības un attīstības projekta finansējuma (R&DReaserch and Development project funding) apjomam un tā proporcionālajam sadalījumam valsts iekšzemes kopproduktam (IKP). Latvijai piešķirtais finansējuma apjoms Apvārsnis 2020 projektiem no kopējā R&D finansējuma ir otrs lielākais ES, apsteidzot Igauniju (2018. gadā tika dalīta 2./3. vieta ar Igauniju; abās Baltijas valstīs tie bija 10%), bet atpaliekot no Kipras. Ņemot vērā nacionālā finansējuma līmeni un salīdzinot Latvijas un Igaunijas sniegumu Apvārsnis 2020, Latvijas piesaistītais finansējums programmai pie nacionālā finansējuma vidējā līmeņa ~110 miljoniem EUR gadā ir 76 248 293 EUR (12.6%), apsteidzot Igauniju, kurai pie nacionālā finansējuma vidējā līmeņa ~270 miljoniem EUR gadā no Apvārsnis 2020 piesaistīti 160 625 217 EUR (10.8%). Finansējums no programmas Apvārsnis 2020 veido nozīmīgu pienesumu R&D projektu atbalstam ES-13 valstīs.

Statistika par Latvijas dalību programmas Apvārsnis 2020 projektos pieejama šeit.

Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.