Valsts izglītības attīstības aģentūrai jaunas funkcijas

15.11.2014

2014. gada 1. novembrī stājušies spēkā 23. septembrī Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprinātie grozījumi MK 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”, kas paredz konsolidēt ar starptautisko pētījumu programmu īstenošanu saistītus jautājumus vienā organizācijā - Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA). 

 

Saskaņā ar šo lēmumu VIAA pārņem šādas funkcijas:

  • līdzšinējo Studiju un zinātnes administrācijas funkciju: nodrošināt Eiropas Savienības (ES) Ietvara programmas Apvārsnis 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
  • līdzšinējo Latvijas Zinātņu akadēmijas funkciju: īstenot Latvijas stratēģiju dalībai ES pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās, tai skaitā koordinēt Līguma par ES darbību 185. un 187. panta kopīgo tehnoloģiju ierosmju un programmu BONUS, COST, EUROSTARS 2, ERA-NET, ERA-NET+ un ERA-NET CO-FUND u.c. ieviešanu Latvijā, organizēt projektu vērtēšanas procesu EUREKA un starptautiskajām divpusējās un trīspusējās sadarbības programmām;
  • līdzšinējo Izglītības un zinātnes ministrijas funkciju: veikt sekmīgu ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu, t.sk. 7. Ietvara programmas un Apvārsnis 2020 programmas atbalstīto projektu līdzfinansēšanu un ieviešanas uzraudzību.

Līdz ar to tiek būtiski optimizēts tiešās pārvaldes iestāžu darbs, procesus padarot efektīvākus un ieviešot Starptautiskajā zinātnes izvērtējumā sniegto rekomendāciju uzlabot zinātnes pārvaldību.

VIAA nolikums: www.likumi.lv 

Plašāka informācija par jaunajām VIAA funkcijām atrodama šeit: www.viaa.gov.lv.