2020. gada konkurss (JTC 2020)

par tēmu “Starptautiski pētniecības projekti par maņu orgānu slimībām”

Konkursa apakštēmas:

  1. Fundamentāli pētījumi par maņu orgānu slimību etioloģiju un patoģenēzi.
  2. Klīniski pētījumi par jaunām stratēģijām maņu orgānu slimību prevenciju, diagnostiku, pacientu stratifikāciju, terapiju un/vai rehabilitāciju. Klīniskie pētījumi atbalstāmi tikai agrīnās fāzēs (koncepcijas pārbaude).

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Beļģijas, Kanādas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Izraēlas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas, Šveices, Turcijas.

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām un nosacījumiem. Projektu konkurss divās kārtās.

Laika grafiks:

2020. gada 10. marts plkst. 14:00 (CEL)

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2020. gada maija vidus

Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

2020. gada 22. jūnijs plkst. 14:00 (CEST)

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2020. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2020. gada oktobra vidus

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2021. g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai: Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz pieci.

Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Rumānijas un Slovākijas). Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz seši.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa tekstā.

Lūdzu pievērst uzmanību tam, ka ERA-NET NEURON neatbalsta pētījumus par neirodeģeneratīvajām slimībām. Šādus pētījumus var iesniegt citā ERA-NET JPCOFUND2

Papildus informācija:

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
Tālrunis: +371 29472349
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv