ERAF atblasts projektu sagatavošanas finansēšanai

Valsts izglītības un attīstības aģentūra piešķir finansiālo atbalstu atbalsta pieteicējam par projektu pieteikumu, kas iesniegti attiecīgo Eiropas Savienības izpildinstitūciju organizētajos programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas, to apakšprogrammu, speciālo programmu, kopuzņēmumu un aktivitāšu projektu konkursos sagatavošanu, ja projekta pieteikums saņēmis novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa  (vērtējums vienāds ar kvalitātes sliekšņa vērtību vai augstāks).

Lejupielādēt informatīvo materiālu par pieteikšanos finansējuma saņemšanai. 

Atbalstu piešķir pamatojoties uz:

    • Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 315 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM MK noteikumi);
    • Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 27. marta metodiku Nr. 12-8/2 “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai” un;
    • Aģentūras 2018. gada 12. jūnija nolikumu “Par atbalsta piešķiršanas kārtību programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai”.

Atbalsts motivē Latvijas zinātniskās institūcijas un komersantus piedalīties konkurētspējīgu projektu izstrādē iesniegšanai projektu konkursos, un sniedz atbalstu šo projektu sagatavošanā.

 

Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

Atbalsta pieteicējs

Pasākuma ietvaros atbalsta pieteicējs var būt:   

    • Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija vai
    • Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas savu pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā.

Programmas, apakšprogrammas, speciālās programmas, kopuzņēmumi un aktivitātes

Atbalstu piešķir, ja par attiecīgā projekta sagatavošanu iepriekš nav saņemts Eiropas strukturālo un investīciju fondu vai valsts budžeta finansējums programmas Baltic Bonus ietvaros laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam un  tas iesniegts šādu programmu, apakšprogrammu, speciālo programmu, kopuzņēmumu un aktivitāšu projektu konkursos, kas organizēti laika posmā no 2014.-2023.gadam (ieskaitot):

    • pamatprogramma Apvārsnis 2020 (izņemot Eiropas Kopīgās programmas (European Joint Programme COFUND) projektuun ERA-NET COFUND projektu);
    • programma EURATOM;
    • publiskās – publiskās partnerības  programmas, kas izveidotas pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 185.pantu, un aktivitātes:
      • programma EUROSTARS-2;
      • kopējā programma EMPIR;
      • kopējā programma EDCTP2;
      • kopējā programma AAL;
      • ERA-NET COFUND aktivitātes ietvaros.
    • publiskās –  privātās partnerības kopuzņēmumi, kas izveidoti, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu:
      • kopuzņēmums ECSEL;
      • kopuzņēmums IMI 2;
      • kopuzņēmumsFCH 2;
      • kopuzņēmums Clean Sky 2;
      • kopuzņēmums BBI (Bio-Based Industries);
      • kopuzņēmums Shift2Rail;
      • kopuzņēmumsSESAR.
    • Ietvara programma;
    • Kopējās programmēšanas iniciatīvas (Joint Programming Initiatives).

Atbalsta apmērs

Atbalsta vienas vienības izmaksu likme katram projekta  pieteicējam par viena projekta sagatavošanu ir šādas:

    • ja pieteicējs ir projekta koordinators  - 9 000 euro;
    • ja pieteicējs ir projekta partneris  - 6 000 euro.

Atbalsta pieteikuma noformēšanas kārtība

Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pieteicējs aģentūrā iesniedz:

   • aizpildītu atbalsta pieteikuma veidlapu (atbilstoši šī nolikuma 1.pielikuma veidlapai), pievienojot šādu pamatojošo dokumentāciju:
     • projektiem, kas iesniegti:
       • programmas Apvārsnis 2020 vai 9. Ietvara programmas elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā (Electronic Submission System):
         • projekta vērtējuma kopsavilkumu (Evaluation Summary Report), kas satur informāciju par projekta novērtējumu konkursā, noteikto kvalitātes slieksni un projekta dalībniekiem;
         • projekta pirmās un/vai pēdējās lapas izdruku ar laika zīmogu par projekta iesniegšanas datumu.
       • citās projektu iesniegšanas platformās - dokumentāciju, kas satur informāciju par:
         • projekta novērtējumu konkursā;
         • noteikto kvalitātes slieksni (ja dokumentācija pieejama);
         • projekta dalībniekiem (kopija no projekta ar konsorcija sastāvu;
         • projektu iesniegšanas termiņu konkursā (deadline) (attiecīgās lpp. kopija no konkursa nolikuma (Call text) u.tml.).
    • projektā paredzēto darbību ilgtspējas pamatojumu, ja projekts konkursā iesniegts laika periodā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 13. februārim (atbilstoši šī nolikuma 2. pielikuma veidlapai) (ja attiecināms);
    • komersanta uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu (no 01.07.2019. jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  - sadaļā “de minimis”, norādot pamatdatus par uzņēmumu (vai uzņēmums ir autonoms, vai uzņēmums ir saistīts uzņēmums atbilstoši “viens vienots uzņēmums” definīcijai) un norādot arī kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī.)
     • Infografika par de minimis atbalsta piešķiršanas kārtību: ?d=infografika_De_minimis_2019.png (png)
    • zinātniskās institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas apraksts un apgrozījuma pārskats (atbilstoši SAM MK noteikumu 1. pielikumam) par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem, kas pamato pieteicēja atbilstību Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 83. punktā noteiktajai pētniecības organizācijas definīcijai (ja attiecināms);
    • pilnvaras kopija vai pieteicēja iekšējs normatīvais akts vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu parakstīt visus ar atbalsta pieteikumu saistītos dokumentus (ja attiecināms).

Atbalsta pieteikuma iesniegšanas termiņš

Atbalsta pieteikumu aģentūra pieņem no paziņojuma par atbalsta pieteikumu pieņemšanas uzsākšanu publicēšanas aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv un:

    • līdz 2021. gada 31. martam ar saimniecisku darbību saistītam projektam vai
    • līdz 2023. gada 31. augustam  ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam.

Atbalsta pieteikumu iesniedz līdz to iesniegšanas beigu termiņam vai, kamēr ir pieejams finansējums atbalsta piešķiršanai. Par atbalsta pieteikumu pieņemšanas pārtraukšanu aģentūra paziņo savā mājas lapā www.viaa.gov.lv.

Atbalsta pieteikuma iesniegšanas kārtība

Atbalsta pieteikumu iesniedz:

    • personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 aģentūras lietvedībā – Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā. Par atbalsta pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata aģentūras norādīto saņemšanas datumu uz atbalsta iesnieguma vai;
    • nosūtot aģentūrai pa pastu (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050). Par atbalsta pieteikuma iesniegšanas datumu uzskatāma diena, kad atbalsta pieteikums saņemts aģentūrā vai;
    • elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, nosūtot uz aģentūras elektroniskā pasta adresi: info@viaa.gov.lv un cc: elza.zeidlere@viaa.gov.lv.  Par atbalsta pieteikuma iesniegšanas datumu uzskatāma tā darbdiena, kurā aģentūra ir saņēmusi atbalsta pieteikumu, vai nākamā darbdiena, ja atbalsta pieteikums saņemts pēc  aģentūras darba laika.

Pieteicēja paraksta tiesīgajai amatpersonai vai tās pilnvarotajai personai un projekta vadītājam ir kopīgi jāparaksta viens un tas pats elektroniskā dokumenta eksemplārs. Ja pieteicēja paraksta tiesīgajai amatpersonai vai tās pilnvarotajai personai un/vai projekta vadītājam nav droša elektroniskā paraksta, tad atbalsta pieteikums aģentūrā ir jāiesniedz papīra formātā.

Citi nosacījumi

    • Atbalstu pieteicējam par projekta sagatavošanu piešķir vienu reizi projekta izstrādes laikā. Atbalstu nepiešķir pieteicējam par tāda projekta sagatavošanu, kas atbalstu par projekta sagatavošanu jau ir saņēmis no Latvijas valsts budžeta vai Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem,  un pieteicējs projektu atkārtoti ir iesniedzis minēto programmu vai aktivitāšu ietvaros;
    • Atbalstu ar saimniecisku darbību saistīta projekta sagatavošanai piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” un tas ir komercdarbības atbalsts;
    • Ar saimniecisku darbību saistīta projekta sagatavošanai de minimis atbalstu nepiešķir, ja tas saistīts ar kādu no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām;
    • Atbalstu nepiešķir pieteicējam, kam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
    • Vērtēšanas komisija izvērtē atbalsta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju 3 mēnešu laikā no atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienas atbilstoši atbalsta pieteikuma vērtēšanas kritērijiem un metodikai un lemj par atbalsta piešķiršanu šim mērķim pieejamā finansējuma ietvaros, ievērojot atbalsta pieteikumu iesniegšanas secību aģentūras lietvedībā, tas ir, ņemot vērā atbalsta pieteikuma un ar to saistītās dokumentācijas iesniegšanas datumu un laiku.

 

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv