Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta 
eksperti

*Vispārējas konsultācijas par programmu “Apvārsnis 2020” Vaļņu ielā 1, 5. stāvā no 9.00 līdz 17.00 vai pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu. 

Eksperts/Expert

Area

Tēma

Kontakti

Jānis Ancāns

Health, demographic change and wellbeing

Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

janis.ancans@viaa.gov.lv 

67358451

Marija Plotniece

Innovation in SME

Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

marija.plotniece@viaa.gov.lv 

67785402

29966535

Access to Finance

Piekļuve riska finansējumam

Research infrastructures

Pētniecības infrastruktūras

Future and Emerging Technologies 

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET)

Kaspars Kalniņš  

Smart, green and integrated transport

Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

kaspars.kalnins@viaa.gov.lv  
67814349

26751614

Space 

Kosmoss

Secure societies 

Droša sabiedrība

Clean Sky 2 

Tīrās debesis 2

Spreading excellence and widening participation 

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

Inga Šīrante 

Legal and Financial aspects

Juridiskie un finanšu jautājumi

inga.sirante@viaa.gov.lv

67358447

26337060

Gunta Šlihta

Climate action, resource efficiency and raw materials 

Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

gunta.slihta@viaa.gov.lv

67359072

Secure, clean and efficient energy 

Droša, tīra un efektīva enerģija

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing

Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde

Liene Ekša

Marie-Sklodowska-Curie Actions

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

Liene.Eksa@viaa.gov.lv

67359072

European Research Council, (ERC)

Eiropas Pētniecības padome 

Science with and for Society

Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to

Jūlija Asmuss

Information and communication technologies

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

julija.asmuss@viaa.gov.lv

67785484

Darja Aksjonova

Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies

Eiropa mainīgā pasaulē – iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

darja.aksjonova@viaa.gov.lv 

67785484

EURAXESS

EURAXESS

 

Latvijas pārstāvji Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 programmkomitejās

Programmkomiteja

Nominētā persona/institūcija

Stratēģiskā sastāva komiteja - stratēģisks pārskats par visas programmas ieviešanu, horizontālie jautājumi, apakšporgrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" un "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to"

 • L. Sīka (PermRepr)
 • K.Kalniņš (VIAA)
 • J. Paiders (IZM)
 • D. Stepanovs (IZM)
 • L. Klūga-Rajčeviča (VIAA)
 • M. Bundule (VIAA)
 • J. Ancāns (VIAA NKP)

Eiropas Zinātnes padome, nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET) un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības

 • J. Paiders (IZM)
 • D. Stepanovs (IZM)
 • J. Spīgulis (LU)
 • A. Kokorēvičs (LZP)
 • L. Vecbiškena (VIAA)

Pētniecības infrastruktūras

 • J. Paiders (IZM)
 • D. Stepanovs (IZM)
 • M. Plotniece (VIAA NKP eksperte)
 • R. Žalubovskis (LOSI)
 • J. Asmuss (VIAA NKP eksperte)

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

 • J. Paiders (IZM)
 • A. Kapenieks (RTU)
 • L. Gintere (VARAM)
 • J. Asmuss (VIAA NKP eksperte)

Nanotehnoloģijas, progresīvie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde

 • D. Erts (LU)
 • M. Rutkis (LU CFI)
 • L. Vecbiškena (VIAA NKP eksperte)

Kosmoss

 • J. Paiders (IZM)
 • V. Avotiņš (Ventspils Augstskola)
 • K. Karolis (IZM)
 • K. Kalniņš (VIAA NKP eksperts)

MVU un piekļuve riska kapitāla finansējumam

 • A.M. Blūms (IZM)
 • M. Plotniece (VIAA NKP eksperte)

Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

 • M. Murovska (RSU)
 • M. Leja (LU) 
 • J. Ancāns (VIAA NKP eksperts)

Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu izpēte un bioekonomika

 • I. Ciproviča (LLU)
 • J. Ancāns (VIAA NKP)

Droša, tīra un efektīva enerģija

 • K. Krumberga (IZM)
 • G. Šlihta (VIAA)
 • I. Ozoliņa (EM)
 • O. Krievs (RTU)

Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

 • K. Krumberga (IZM)
 • S. Puncule (SAM)
 • K. Kalniņš (VIAA NKP eksperts)

Klimata politika, vide, resursu efektīva izmantošana un izejvielas

 • K. Krumberga (IZM)
 • R. Vesere (VARAM)
 • G. Šlihta (VIAA NKP eksperte)

Eiropa mainīgā pasaulē – iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

 • A. Teikmanis (Mākslas akadēmija)
 • A.M. Blūms (IZM)

Droša sabiedrība – Eiropas un tās iedzīvotāju brīvības un drošības aizsardzība

 • J. Paiders (IZM)
 • A.M. Blūms (IZM
 • G. Upītis (AIM)
 • J. Bērziņš (Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija)
 • K. Kalniņš (VIAA NKP eksperts)

Latvijas pārstāvji Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un apmācības programmas EURATOM programmkomitejās

Kodolsintēze

 • A. Šternbergs (LU CFI)
 • A. Anspoks (LU CFI)

Kodoldalīšanās

 • A. Anspoks (LU CFI)