Viedās specializācijas ieviešana (RIS3)

Lai Eiropas Savienības (ES) 2014.–2020. gada plānošanas perioda investīciju programmēšanā nodrošinātu Eiropas Komisijas rekomendācijām atbilstošu politikas instrumentu klāsta izstrādi, IZM un Ekonomikas ministrija (EM), iesaistot Zemkopības un citas ministrijas, izglītības un nozaru pārstāvjus, no 2014. gada 8. aprīļa ir uzsākusi konsultācijas par ES Struktūrfondu atbalsta aktivitāšu plānošanu, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijā definēto jomu kontekstā.

Ministru kabinets 2013. gada 17. decembrī apstiprināja stratēģijas jomas konkurētspējīgai, uz zināšanām balstītai attīstībai, kas ir pamats Viedās specializācijas stratēģijas (Smart Specialisation Strategy) izstrādei, nosakot, ka IZM sadarbībā ar EM, Finanšu ministriju un citām nozaru ministrijām un sociālajiem partneriem ir jāizstrādā šīs stratēģijas ieviešanas pasākumu plāns un stratēģijas uzraudzības sistēmas (monotoringa) izveides plāns. Stratēģija nepieciešama mērķtiecīgai ES struktūrfondu līdzekļu izmantošanai līdz 2020. gadam.

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam Ministru kabineta mājaslapā
Informatīvais ziņojums “par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi” Ministru kabineta mājaslapā

Ir plānots, ka Latvijas tautsaimniecības turpmākā izaugsme notiks, investējot trīs stratēģiski svarīgos virzienos – ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs; izaugsme nozarēs, kur iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību; nozarēs ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā. Specializētās jomas, kas nākotnē saņems galveno atbalstu, ir zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; viedā enerģētika; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

IZM diskusiju organizēšanu izglītības un zinātnes jomā ir deleģējusi VIAA, un to laikā ir plānots detalizēti apspriest dažādu nozaru līdzšinējo pieredzi un veicināt viedokļu apmaiņu par turpmāko attīstību.

Kas ir Viedās Specializācijas Stratēģija?

Gundars Kuļikovskis par industrijas izvērtējumu un Viedās specializācijas stratēģiju (S3).


Vairāk par Viedo specializāciju lasiet Eiropas Komisijas mājaslapā.