Nordplus Augstākās izglītības programma

Nordplus Augstākās izglītības programma atbalsta augstskolu studentu un pasniedzēju apmaiņas braucienus, projektus un sadarbības tīklus augstākās izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā.


Programmas dalībvalstis

 • Programmā piedalās Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.


Programmas mērķi:

 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm programmas dalībvalstīs, veidojot sadarbības tīklus, daloties pieredzē, kā arī izplatot labās prakses piemērus un inovatīvus rezultātus;
 • sniegt ieguldījumu augstākās izglītības iestāžu un citu augstākās izglītības jomā strādājošu iestāžu vai organizāciju sadarbības veicināšanā;
 • sniegt ieguldījumu sadarbībā starp augstākās izglītības iestādēm un darba devējiem, stiprinot saikni starp augstāko izglītību un darba dzīvi.


Programmas mērķgrupas

Augstākās izglītības iestāžu:

 • studenti; 
 • akadēmiskais personāls;
 • administrācijas darbinieki.


Programmas aktivitātes

Programmas ietvaros atbalstu iespējams saņemt trīs veidu aktivitātēm: mobilitātēm, projektu un sadarbības tīklu aktivitātēm:

1. Mobilitāte

 • Studentu mobilitāte: augstākās izglītības iestādēs studējošie (bakalaura un maģistra studiju programmas studenti) ar augstskolu starpniecību var saņemt stipendiju no 1 līdz 12 mēnešu ilgām pilna laika studijām vai praksei citā Ziemeļu reģionā vai Baltijas valstī.
 • Pasniedzēju mobilitāte: pasniedzēji ar savu augstskolu starpniecību var saņemt stipendijas apmaiņas braucieniem vai praksei, kas paredz pedagoģisko darbu vismaz 8 stundas.
 • Intensīvā mobilitāte: augstākās izglītības iestāžu studenti (bakalaura un maģistra studiju programmas studenti) var saņemt atbalstu īsa perioda (vismaz 1 nedēļa) studijām. 

2. Projektu aktivitātes

 • Intensīvie kursi: augstskolas var saņemt atbalstu 1 līdz 4 nedēļu ilgu intensīvo kursu īstenošanai. Kursu īstenošanā jābūt iesaistītiem studentiem un pasniedzējiem vismaz no trim dažādām valstīm.
 • Kopējās studiju programmas: atbalsta tādu kopējo studiju programmu izveidi, kuru noslēgumā var iegūt izglītības grādu un kurās mobilitāte ir studiju programmas sastāvdaļa.
 • Attīstības projekti: atbalsta inovatīvus projektus, piemēram, studiju programmas attīstībai vai kvalitātes nodrošināšanai.

3. Sadarbības tīklu aktivitātes

Nordplus finansējumu piešķir pasākumiem sadarbības tīklu izveidei vai attīstībai: 

 • administratīvās tikšanas;
 • īstermiņa tikšanas mobilitātes plānošanai, jaunu partneru piesaistei;
 • valodu kursi;
 • sabiedrības informēšanas aktivitātes, projekta rezultātu izplatīšana.


Projekta pieteicējs un sadarbības partneri

Pieteikumu dalībai programmā iesniedz viena no dalībvalstu augstskolām. Dalībvalsts augstskola, piesakoties finansējumam, uzņemas koordinējošo lomu. Koordinatora pienākums līguma darbības periodā ir pārraudzīt pieteiktās aktivitātes un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

 • Mobilitātēm jāpiesaista vismaz viens sadarbības partneris - augstskola no citas programmas dalībvalsts;
 • Projektiem un sadarbības tīkliem jāpiesaista vismaz divi sadarbības partneri - dažādas augstskolas vai augstākajā izglītībā iesaistītās organizācijas no dažādām programmas dalībvalstīm. 

Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp dalībvalstu izglītības iestādēm.


Programmas finansējums

Finansējumu piešķir:

 • mobilitātēm 100% no mobilitātes izmaksām saskaņā ar programmas noteiktajām standarta (maksimālajām) likmēm ceļa un uzturēšanās izdevumiem;
 • projektiem un sadarbības tīkliem līdz 50% no aktivitāšu izmaksām - tiešie īstenošanas izdevumi (komunikācija, ceļa un uzturēšanās izdevumi, telpu noma, materiālu drukāšana/izplatīšana, honorāri vieslektoriem). 


Programmas administrēšana

Augstākās izglītības programmu administrē Starptautiskās mobilitātes centrs CIMO Somijā: www.cimo.fi


Papildu informācija

Nordplus programmas oficiālā mājaslapa: www.nordplusonline.org.
Latvijā Nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.Kontaktinformācija

Irīna Stoļarova
Tālr. 67785424
E-pasts: irina.stolarova@viaa.gov.lv vai nordplus@viaa.gov.lv