Augstākās izglītības programma atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona augstākās izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju kopīgu radīšanu un pārņemšanu. Programma paredz arī sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopīgu studiju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus.


Programmas dalībvalstis

 • Programmā piedalās Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.


Programmas mērķi:

 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm programmas dalībvalstīs, veidojot sadarbības tīklus, daloties pieredzē, kā arī izplatot labās prakses piemērus un inovatīvus rezultātus;
 • sniegt ieguldījumu augstākās izglītības iestāžu un citu augstākās izglītības jomā strādājošu iestāžu vai organizāciju sadarbības veicināšanā;
 • sniegt ieguldījumu sadarbībā starp augstākās izglītības iestādēm un darba devējiem, stiprinot saikni starp augstāko izglītību un darba dzīvi.


Programmas mērķgrupas

Augstākās izglītības iestāžu:

 • studenti; 
 • akadēmiskais personāls;
 • administrācijas darbinieki.


Programmas aktivitātes

Programmas ietvaros atbalstu iespējams saņemt trīs veidu aktivitātēm: mobilitātēm, projektu un sadarbības tīklu aktivitātēm:

1. Mobilitāte

 • Ilgtermiņa studentu mobilitāte: augstākās izglītības iestādēs studējošie (bakalaura un maģistra studiju programmas studenti) ar augstskolu starpniecību var saņemt stipendiju no 3 līdz 12 mēnešu ilgām pilna laika studijām vai praksei citā Ziemeļu reģionā vai Baltijas valstī.
 • Īstermiņa studentu mobilitāte: augstākās izglītības iestādēs studējošie (bakalaura un maģistra studiju programmas studenti) ar augstskolu starpniecību var saņemt stipendiju 1 vai 2 mēnešu ilgām pilna laika studijām vai praksei citā Ziemeļu reģionā vai Baltijas valstī.
 • Intensīvā mobilitāte: augstākās izglītības iestāžu studenti (bakalaura un maģistra studiju programmas studenti) var saņemt atbalstu īsa perioda (vismaz 1 nedēļas - piecu darba dienu) studijām. 
 • Pasniedzēju mobilitāte: pasniedzēji ar savu augstskolu starpniecību var saņemt stipendijas apmaiņas braucieniem vai praksei, kas paredz pedagoģisko darbu vismaz 8 stundas.

2. Projektu aktivitātes

 • Intensīvie kursi: augstskolas var saņemt atbalstu 1 līdz 4 nedēļu ilgu intensīvo kursu īstenošanai. Kursu īstenošanā jābūt iesaistītiem studentiem un pasniedzējiem vismaz no trim dažādām valstīm.
 • Kopējās studiju programmas: atbalsta tādu kopējo studiju programmu izveidi, kuru noslēgumā var iegūt izglītības grādu un kurās mobilitāte ir studiju programmas sastāvdaļa.
 • Attīstības projekti: atbalsta inovatīvus projektus, piemēram, studiju programmas attīstībai vai kvalitātes nodrošināšanai.

3. Sadarbības tīklu aktivitātes

Nordplus finansējumu piešķir pasākumiem sadarbības tīklu izveidei vai attīstībai: 

 • administratīvās tikšanās jaunu sadarbības tīklu veidošanai, jaunu partneru piesaistei;
 • īstermiņa akadēmiskā personāla tikšanās mobilitātes kvalitātes nodrošināšanai.


Projekta pieteicējs un sadarbības partneri

Pieteikumu dalībai programmā iesniedz viena no dalībvalstu augstskolām. Dalībvalsts augstskola, piesakoties finansējumam, uzņemas koordinējošo lomu. Koordinatora pienākums līguma darbības periodā ir pārraudzīt pieteiktās aktivitātes un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

 • Mobilitātēm jāpiesaista vismaz viens sadarbības partneris - augstskola no citas programmas dalībvalsts;
 • Projektiem un sadarbības tīkliem jāpiesaista vismaz divi sadarbības partneri - dažādas augstskolas vai augstākajā izglītībā iesaistītās organizācijas no dažādām programmas dalībvalstīm. 

Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp dalībvalstu izglītības iestādēm.


Programmas finansējums

Finansējumu piešķir:

 • mobilitātēm 100% no mobilitātes izmaksām saskaņā ar programmas noteiktajām standarta (maksimālajām) likmēm ceļa un uzturēšanās izdevumiem;
 • projektiem un sadarbības tīkliem līdz 50% no aktivitāšu izmaksām - tiešie īstenošanas izdevumi (komunikācija, ceļa un uzturēšanās izdevumi, telpu noma, materiālu drukāšana/izplatīšana, honorāri vieslektoriem). 

Projektu sagatavošana 

Nordplus projektus iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīku Espresso. Lietotāju ērtībai ir sagatavota Espresso lietošanas instrukcija (Junior apakšprogrammā, taču to var izmantot arī projektu iesniedzēji citās apakšprogrammās), kas pieejama šeit, kā arī Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīks Espresso lietošanas instrukcijas katrā apakšprogrammā, kas atrodamas šeit
Projektu pieteikumiem, kas tiek iesniegti par projektu vai tīklošanas aktivitāšu īstenošanu, pieteikumam pievienojams projekta budžets, kuru ieteicams sagatavot, izmantojot Nordplus budžeta veidlapu

 

Programmas administrēšana

Augstākās izglītības programmu administrē Izglītības Nacionālā aģentūra Somijā (Finnish National Agency  for Education) (EDUFI)www.oph.fi/english

Kontaktinformācija

Linards Deidulis
Tālrunis: 67830837; 29554403 (GSM)
E-pasts: linards.deidulis@viaa.gov.lv   
Skype: linards.deidulis