Esiet sveicināti Valsts izglītības attīstības aģentūrā!

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

VIAA darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”

VIAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības (ES) politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību. 

 

Aģentūras direktore Dita Traidās (vairāk lasīt)

“Izglītība, ko gūstam jebkādā mācību procesā, veido mūs un mūsu valsti. Izglītība mūs integrē Eiropā, un tā mums piešķir savu, tikai mums raksturīgo identitāti. Manuprāt, tieši tādēļ izglītība ir milzu atbildība visiem tās procesā iesaistītajiem. Tādēļ izglītības sistēma – sākot no dažu stundu kursiem un beidzot ar apjomīgām profesionālām vai akadēmiskām studijām – jāveido pārdomāti, respektējot gan indivīdu vēlmes, intereses un iespējas, gan arī tautsaimniecības prasības. VIAA uzdevums ir palīdzēt šīs iespējas saskatīt un izmantot.”

Mūsu kompetence Jūsu izaugsmei!

 VIAA mērķi un kompetence

25 darbības gadu laikā (vairāk lasīt VIAA vēsture) pilnveidojoties, paplašinoties un uzņemoties arvien jaunus izaicinājumus VIAA mērķi kļuvuši tikai ambiciozāki, tiecoties kļūt par profesionālas, efektīvas, konsekventas, uz sadarbību un pārmaiņām orientētas valsts iestādes etalonu ar šādiem mērķiem:

 • VIAA ir ekspertīzes un resursu avots efektīvai izglītības attīstības iniciatīvu plānošanai un īstenošanai;
 • VIAA ir augsti profesionāla vide apjomīgu ārvalstu finanšu līdzekļu vadībai;
 • VIAA vērtība ir profesionāli un uz attīstību orientēti darbinieki un vadītāji;
 • VIAA klients (labuma guvējs) ir apmierināts;
 • VIAA personificē atvērtas un pretimnākošas organizācijas tēlu.


VIAA funkcijas

Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsts –

 • nodrošināt pētniecības un inovāciju pamatprogrammas Apvārsnis 2020 nacionālā kontaktpunkta darbību;
 • koordinēt kopīgās pētniecības un inovāciju programmas COST (European Cooperation in Science and Technology), EUREKA, publiskās un privātās partnerības kopuzņēmumu KU Biorūpniecība,  ERA-NET, ERA-NET Plus un ERA-NET CO-FUND aktivitātes projektu ieviešanu;
 • nodrošināt starptautiskajās sadarbības programmās, kopuzņēmumos un aktivitātēs apstiprināto projektu līdzfinansēšanu un uzraudzību;
 • organizēt EUREKA starptautiskās sadarbības programmu projektu vērtēšanu;
 • nodrošināt datu apstrādi un uzglabāšanu, kā arī dalību ārvalstu un starptautisko institūciju izglītības nozares informācijas tīklos, tai skaitā izglītības sistēmu un politikas informācijas tīklā Eurydice;
 • nodrošināt atbalsta pasākumus pētniecības un inovācijas politikas īstenošanai;
 • nodrošināt Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta īstenošanu Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Eiropas Savienības Izglītības programmas -

 • īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmu izglītības un mācību jomā 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvijas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, nodrošinot Erasmus+ programmas Nacionālās aģentūras funkciju izpildi; 
 • veikt Erasmus+ programmas augstākās izglītības starptautiskā kontaktpunkta funkciju izpildi, ECVET (Eiropas kredītsistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā) aktivitātes īstenošanu Latvijā, Profesionālās izglītības mobilitātes hartu konkursa izsludināšanu, projektu atlasi un apstiprināšanu, Eiropas Savienības rīcības programmas mūžizglītības jomā (2007.–2013.) īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Komisijas normatīvajiem aktiem un deleģējumam;
 • organizēt Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē pretendentu atlasi;
 • veikt informācijas un publicitātes pasākumus par Erasmus Augstākās izglītības hartas konkursu un pieteikumu sagatavošanu, Erasmus+ programmas centralizētajām aktivitātēm un Jean Monnet programmu, tai skaitā popularizējot Eiropas Savienības Erasmus Mundus un Tempus starptautisko sadarbības programmu augstākajā izglītībā sasniegto.

Informācijas un karjeras atbalsts –

 • nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos;
 • organizēt atbalsta pasākumus karjeras pakalpojumu sniedzējiem viņu profesionālās kompetences pilnveidei;
 • apkopot informāciju par izglītības un profesionālās nodarbinātības veidiem, uzturēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi „NIID.LV”, „StudyinLatvia”, interneta vietni www.profesijupasaule.lv;
 • nodrošināt Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance darbību Latvijā;
 • popularizēt Eiropas Komisijas karjeras vadības un konsultāciju pakalpojumu politiku Latvijā un izplatīt informāciju, kas sekmē mobilitāti Eiropas Savienības izglītības ieguves nolūkā;
 • organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos;
 • nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. 

Profesionālās izglītības projekti –

 • nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu.

Starptautisko finanšu instrumenti –

 • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ieviešanu un administrēšanu;
 • veikt Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem un ārzemju valdību stipendijas Latvijas iedzīvotājiem studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās nozares starptautisko vienošanos ietvaros administrēšanu;
 • nodrošināt Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošanu Latvijā;
 • plānot un īstenot finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un pārvaldīšanu izglītības inovāciju projektu īstenošanai;
 • sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskās palīdzības projekta īstenošanā.


VIAA struktūra

Funkciju pilnvērtīgai izpildei VIAA ir izveidota organizatoriskā struktūra ar skaidri nodalītu funkciju un kompetences sadalījumu gan starp struktūrvienībām, gan darbiniekiem. (skatīt struktūru).

Iestādes uzbūve un darba organizācija, direktora, direktora vietnieku un struktūrvienību vadītāju, kā arī ierēdņu un darbinieku kompetence, tiesības un pienākumi ir apstiprināti VIAA reglamentā.

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, īstenošanu un konsekventu kontroli, finanšu resursu caurredzamību, kā arī mērķtiecīgu un racionālu vadības sistēmu un novērstu iespējamus interešu konfliktus, VIAA ievēro Ētikas kodeksu.

 

Lai mūsu atbalsts jums noder savu ideju piepildīšanā!