Eiropas Inovāciju padome

Eiropas Inovāciju padome (EIP) (European Innovation Council (EIC)) atbalsta pētniekus un novatorus, kas izstrādā paaugstināta riska inovācijas ar potenciālu attīstīt jaunus tirgus un veicināt darba vietu skaitu pieaugumu, izaugsmi un labklājību Eiropā.

Galvenās EIC darba programmas iezīmes:

   • Open Funding

Lielāko daļu finansējuma piešķirs atklātos konkursos bez iepriekš noteiktām tematiskām prioritātēm (Open Funding). Atvērtais finansējums ir paredzēts, lai sniegtu atbalstu jebkurām tehnoloģijām un jauninājumiem, kas attiecas uz dažādām zinātnes, tehnoloģiju, nozaru un lietojumu jomām vai pārstāv jaunas kombinācijas.

   • TheChallenge Driven Approach

Uz izaicinājumiem balstīta pieeja nodrošina finansējumu konkrētu tehnoloģisku un inovatīvu sasniegumu risināšanai. Šajos izaicinājumos tiek ņemtas vērā ES prioritātes pārejai uz zaļu, digitālu un veselīgu sabiedrību kā arī vispārējais stratēģiskais plāns programmai Apvārsnis Eiropa.

 

Konkursu veidi

EIC Pathfinder Open

EIC Pathfinder Open atbalsta nākotnes tehnoloģiju agrīnu attīstību (piemēram, dažādas aktivitātes ar zemu tehnoloģiju gatavības līmeni 1. 4. līmenī), balstoties uz augsta riska / liela ieguvuma zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem (ieskaitot “deeptech”). Šim pētījumam jānodrošina jūsu iecerētās tehnoloģijas pamati.

Projekti, kurus finansē no EIC Pathfinder (ieskaitot grantus, kas izriet no noteiktiem EIC Pilot Pathfinder, FET Open un FET Proactive uzsaukumiem), ir tiesīgas saņemt papildu grantus ar fiksētu summu līdz 50 000 eiro, lai veiktu papildu darbības (izpētītu potenciālos komercializācijas ceļus vai portfeļa aktivitātes).

   • grants līdz 3 milj. eiro, 100% finansējums attiecināmajām izmaksām
   • pieteikums no konsorcija

EIC Pathfinder Challenges

Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā. Pathfinder Challenges atbalsta pētniecības un inovācijas sadarbību vai mono pieteikumus (ja vien konkrētajā izaicinājumu nodaļā nav norādīts citādi).

   • grants līdz 4 milj. eiro , 100% atbalsts attiecināmajām izmaksām

EIC Transition Open

EIC Transition mērķis ir nostiprināt gan jūsu tehnoloģiju, gan biznesa ideju, tādējādi palielinot tās tehnoloģiju un gatavību tirgum.

Paredzamie iesniedzēja EIC projekta rezultāti: tehnoloģija, kas ir izrādījusies efektīva paredzētajam pielietojumam, un biznesa modelis un biznesa plāns tās attīstībai tirgū.

Iesniedzēja projekta pieteikumam ir jābalstās uz rezultātiem (principa pierādījums), kas sasniegti atbilstošā Pathfinder vai ERC Concept of Concept projektā.

   • mono iesniegums vai konsorcijs
   • grants līdz 2.5 milj., 100% atbalsts attiecināmajām izmaksām
   • seal of Excellence

EIC Transition Challenges

Instrumenta noteikumi ir tādi paši, kā Transition Open. Jūsu projekta pieteikumam ir jābalstās uz rezultātiem, kas sasniegti atbilstošā Pathfinder vai ERC Proof of Concept projektā.

EIC Accelerator Open

EIC Accelerator Open atbalsta uzņēmumus (galvenokārt jaundibinātos uzņēmumus un MVU), lai radītu jaunus tirgus vai «izjauktu» esošos. EIC nodrošina unikālu finansējuma kombināciju no 0,5 līdz 17,5 miljoniem eiro (no 0,5 milj., līdz 2,5 milj., eiro grants (atbalsta 70% no attiecināmajām izmaksām) + līdz 15 milj., eiro līdzdalība pašu kapitālā).

   • mono pieteikums

EIC Accelerator Challenges

Katram konkursam ir sava specifika, bet pieteikšanās, vērtēšanas un finansēšanas shēma ir tāda kā Accelerator Open.

Programmas budžets 2021. gadam:

   • EIC Pathfinder (Open 170 milj. eiro, Challenge 134 milj.  eiro)
   • EIC Transition (Open 61 milj.  eiro, Challenge 41 milj.  eiro)
   • EIC Accelerator (Open 602 milj.  eiro, Challenge 507 milj.  eiro)

Noderīgas saites: