Latvijas- Francijas sadarbības programmas „OSMOZE”

2019. gada mobilitātes projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2019. gada 11. jūnijam, plkst. 17:00.

Izglītības un zinātnes ministrija un Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Francijas Institūtu Latvijā izsludina pētniecības projektu konkursu Hubert Curien partnerības programmā “Osmoze”.

Programmas mērķis

Veicināt un attīstīt augsta līmeņa zinātniski pētniecisko  sadarbību īslaicīgas mobilitātes pasākumu ietvaros starp Latvijas un Francijas zinātniekiem

Projektā atbalstāmās darbības

Projekta aktivitāte ir projekta dalībnieku zinātnisko grupu savstarpējie īslaicīgās  mobilitātes pasākumi, lai īstenotu sadarbību zinātnisko pētījumu īstenošanā un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādē

 

Projekta ietvaros programmas puses sedz šādus īslaicīgās mobilitātes pasākumu izdevumus:

 • programmas Latvija puse:
  • Latvijas zinātniskās grupas dalībnieka ceļa (avio biļetes un iekšzemes transports) un apdrošināšanas izdevumus uz Franciju, kas viena brauciena ietvaros nepārsniedz 500 euro (pieci simti euro) vienam dalībniekam;
  • Francijas zinātniskās grupas dalībnieka īslaicīgās uzturēšanās izdevumus Latvijā 100 euro/dienā (dienas nauda, tajā skaitā viesnīcas izdevumi);
 • programmas Francijas puse:
  • Francijas zinātniskās grupas dalībnieka ceļa (avio biļetes un iekšzemes transports) izdevumus uz Latviju, kas viena brauciena ietvaros nepārsniedz 500 euro (pieci simti euro) vienam dalībniekam;
  • Latvijas zinātniskās grupas dalībnieka īslaicīgās uzturēšanās izdevumus Francijā 110 euro/dienā (dienas nauda, tajā skaitā viesnīcas izdevumi).

! Programmas ietvaros finansējumu piešķir tikai projekta ietvaros pieteikto īslaicīgās mobilitātes pasākumu īstenošanai un finansējums nav paredzēts dalībai konferencēs un kongresos. Izmaksas, kas nepieciešamas projekta pētniecības darbu īstenošanai, ir sedzamas no projekta dalībnieku citiem finanšu resursiem.

Konkursam var pieteikties tāda Latvijas zinātniskā grupa, kura nav saņēmusi finansējumu programmas 2018.-2019. gada projektu īstenošanas posmā

Projekta dalībnieki

Projekta dalībnieks Latvijā var būt zinātniskā grupa, kuru izveido:

 • Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija

vai

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums, kurš pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā

Programmas ietvaros projektu īsteno divi projekta dalībnieki, kas pārstāv Latviju un Franciju un projektu īsteno katrā programmas valstī vienlaikus, projekta dalībniekiem savstarpēji sadarbojoties

Projekta pētniecības jomas

 • Matemātika, informātika
 • Datorzinātnes un informācijas                       tehnoloģijas   
 • Fizikas zinātnes
 • Inženierzinātnes
 • Kosmosa izpēte, aeronautika
 • Ķīmijas zinātnes       
 • Zemes un visuma zinātnes
 • Enerģija, transports, vide
 • Bioloģija, medicīna, veselība
 • Agronomija, lopkopība, augkopība, pārtikas produkti
 • Humanitārās un sociālās zinātnes
 • Juridiskās, politiskās, ekonomikas un vadības zinātnes

 

Projekta īstenošanas termiņš

Projekta īstenošanas termiņš ir divi kalendārie gadi. Projektu īsteno pa posmiem, kur viena posma ilgums ir 12 mēneši. Projekta pirmā posma īstenošana sākas 2020. gada janvārī, otrā posma – 2021. gada janvārī

Projekta pieteikuma sagatavošana

Projekta pieteikumu Latvijas dalībnieks gatavo atbilstoši konkursa nolikumam (?d=Nolikums_Osmoze_2019_11.06.2019..doc), aizpildot pieteikuma veidlapu (?d=Osmoze2019_piet_veidlapa.doc) un pievienojot:

 • projekta abu zinātnisko grupu zinātnisko vadītāju CV (latviešu vai angļu valodā);
 • pilnvaras kopiju, ja projekta pieteikumu parakstījusi projekta Latvijas dalībnieka pilnvarota persona (ja attiecināms);
 • aizpildītu projekta pieteikuma tulkojumu angļu valodā

Projekta pieteikuma iesniegšana

Projekta Latvijas dalībnieks projekta pieteikumu aģentūrā iesniedz vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lvun cc: lelde.valeine@viaa.gov.lv

 

Projekta Francijas dalībnieks līdzvērtīgu projekta pieteikumu franču valodā iesniedz atbilstoši Francijas puses konkursa nosacījumiem Francijas Augstākās izglītības, starptautisko studentu pakalpojumu un starptautiskās mobilitātes attīstības aģentūras mājaslapā 

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš Latvijā

2019. gada 11. jūnijs, plkst. 17.00

Projekta vērtēšana

Administratīvās atbilstības kritēriji noteikti programmas nolikuma 18. punktā un 21.1.apakšpunktā

Zinātniskās izvērtēšanas kritēriji noteikti programmas nolikuma 19. punktā un zinātniskās kvalitātes metodikā

Rezultātu paziņošana

2019. gada VI ceturksnis

 

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Sandra Urtāne
Francijas institūta Latvijā
Zināšanu, sabiedrības un inovāciju nodaļas projektu koordinatore
Tālrunis: 67201855
E-pasts: sandra.urtane@institut-francais.lv 
Adrese: Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050

No Francijas puses atbildīgā institūcija:
Campus France
Gestion PHC
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris
Tālrunis: +331 40 40 58 58
http://www.campusfrance.org/fr/osmose
Kontaktforma